10

Dec

Thư viện nhà trường đã có Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản, xuất bản năm 2020

Thư viện nhà trường đã có Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản, xuất bản năm 2020 để phục vụ cho giảng dậy và học tập.

18

Nov

Danh sách Bài giảng, Giáo trình của trường Đại Học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội phát hành nội bộ phục vụ cho công tác giảng dậy và học tập.

Danh sách Bài giảng, Giáo trình của trường Đại Học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội phát hành nội bộ phục vụ cho công tác giảng dậy và học tập.

28

Oct

Thư viện nhà trường đã có Giáo trình Kế toán Tài chính - Doanh nghiệp năm xuất bản 2019.

Thư viện nhà trường đã có Giáo trình Kế toán Tài chính - Doanh nghiệp năm xuất bản 2019.

Copyright © 2021 Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội